รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2565

ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่ม
รับ
ค่าลงทะเบียน
คาบ
อาจารย์
เวลาเรียน
ม.0
ชน 301
ชุมนุม เกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
37
0
1
นายดวง สัจจโภชน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 302
ชุมนุม External Reading รับเฉพาะ ม.ต้น
1
25
0
1
นางพรภวิษย์ ปัญญาสิทธิ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 303
ชุมนุม การอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม รับเฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 304
ชุมนุม ST cycling *นักเรียนที่สนใจกิจกรรมต้องมีจักรยานส่วนตัว* รับเฉพาะ ม.ต้น
1
10
0
1
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 305
ชุมนุม เกมซูโดกุ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางเสาวลักษณ์ เจ่าสกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 306
ชุมนุม เซปัคตะกร้อ รับเฉพาะ ม.ต้นชาย
1
10
0
1
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 307
ชุมนุม ศิลปะ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
10
0
1
นายดิเรก คุณพิโน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 308
ชุมนุม ข่าวสาร รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางลัดดา ชัยหาทัพ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 309
ชุมนุม Chinese theater club รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 310
ชุมนุม Crossword Club รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 311
ชุมนุม Series Lover รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางสาวกัลยรัตน์ นนทะภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 312
ชุมนุม จรวดขวดน้ำ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
นายสมศักดิ์ บุญพรม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 313
ชุมนุม พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมอีสาน (Sec.01) รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทรกำแหง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 314
ชุมนุม พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมอีสาน (Sec.02) รับเฉพาะ ม.ต้น
2
15
0
1
นายบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 315
ชุมนุม พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมอีสาน (Sec.03) รับเฉพาะ ม.ต้น
3
15
0
1
นายเกียรติพงศ์ เรืองเกษม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 316
ชุมนุม DJ. SATIT Radio Channel-การสื่อสารองค์กรสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รับเฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นางสาวสุกัญญา สุตตะพันธุ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 317
ชุมนุม Plant Science รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางกมลวรรณพร สิงหามาตร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 318
ชุมนุม Science Show รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 319
ชุมนุม เกมคณิตศาสตร์ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
25
0
1
นางสาววิภารัตน์ บุญเขื่อง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 320
ชุมนุม กีฬากอล์ฟ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
21
0
1
นายสังเวียน ปินะกาลัง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 321
ชุมนุม ญี่ปุ่น รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นายพชร เข็มพิลา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 322
ชุมนุม ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 323
ชุมนุม เทนนิสและเทนนิสชายหาด รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางสาวสาริศา ทำใหม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 324
ชุมนุม อินโฟกราฟิก จัดไฟล์หน้าเอกสาร พอดแคสต์ และผู้ประกาศข่าว รับเฉพาะ ม.ต้น
1
27
0
1
นายสมโชค แก้วอุทัศน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 325
ชุมนุม สื่อวิทยาศาสตร์ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 326
ชุมนุม อายุน้อยร้อยประสบการณ์ (ประดิษฐ์ เย็บ ถัก ทอ สิ่งต่างๆด้วย ริบบิ้น ใบตอง ด้าย ไหมพรม ก้านมะพร้าว )รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางสาวทักษยา วงค์คำภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 327
ชุมนุม เกษตรกรรม(การปลูกต้นไม้และการดูแลรักษา) รับเฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 328
ชุมนุม ฟุตบอล รับเฉพาะ ม.3
1
30
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 329
ชุมนุม วงโยธวาทิต รับเฉพาะ ม.ต้น
1
35
0
1
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 330
ชุมนุม Library Staff รับเฉพาะ ม.ต้น
1
24
0
1
นางผาณิต จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 331
ชุมนุม นาฏศิลป์ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
25
0
1
นายรวี เรืองศรี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 332
ชุมนุม โฟโต้คลับ โดรน และวิดีโออิดิเตอร์ (Photo Club - Drone & Video Editor) รับเฉพาะ ม.ต้น
1
31
0
1
นายสมโชค แก้วอุทัศน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 333
ชุมนุม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
นายกรวิชญ์ บุตระมี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 334
ชุมนุม อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน (ทำธุงอีสาน) รับเฉพาะ ม.ต้น
1
25
0
1
นายปริยพล คุนาชน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 335
ชุมนุม ซอฟท์บอล รับเฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นางสาวนิตยา ประคองชื่อ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 401
ชุมนุม Chinese theater club รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 402
ชุมนุม Crossword Club รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 403
ชุมนุม DJ. SATIT Radio Channel-การสื่อสารองค์กรสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวสุกัญญา สุตตะพันธุ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 404
ชุมนุม I hear your voice รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
30
0
1
นางสาวลลิดา วงษ์บุตร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 405
ชุมนุม Plant Science รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางกมลวรรณพร สิงหามาตร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 406
ชุมนุม Science Show รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 407
ชุมนุม Spelling Bee รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
นายปิยะ โปมินทร์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 409
ชุมนุม ข่าวสาร รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางลัดดา ชัยหาทัพ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 410
ชุมนุม คนชอบคณิต รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางนิตยา โชติการณ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 411
ชุมนุม เคมีสัมพันธ์ รับเฉพาะ ม.5 /4 - ม.5/6
1
25
0
1
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 412
ชุมนุม ช่างในบ้าน รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 413
ชุมนุม กีฬากอล์ฟ รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นายสังเวียน ปินะกาลัง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 414
ชุมนุม เซปัคตะกร้อ รับเฉพาะ ม.ปลายชาย
1
10
0
1
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 415
ชุมนุม ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 416
ชุมนุม เทนนิสและเทนนิสชายหาด รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
25
0
1
นางสาวสาริศา ทำใหม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 417
ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (รด. ม.4)
1
100
0
1
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 418
ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (รด. ม.5)
1
100
0
1
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 419
ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (รด. ม.6)
1
100
0
1
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 420
ชุมนุม นักอ่าน รับเฉพาะ ม.6
1
15
0
1
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 421
ชุมนุม ผลิตภัณฑ์ทางเคมี รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
30
0
1
นายพลากร คำขวา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 422
ชุมนุม พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมอีสาน (Sec.01) รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทรกำแหง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 423
ชุมนุม พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมอีสาน (Sec.02) รับเฉพาะ ม.ปลาย
2
15
0
1
นายบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 424
ชุมนุม พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมอีสาน (Sec.03) รับเฉพาะ ม.ปลาย
3
15
0
1
นายเกียรติพงศ์ เรืองเกษม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 425
ชุมนุม ไม้ใบ ไม้ประดับ รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นายภัทรภณ เตืองพลกรัง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 426
ชุมนุม อินโฟกราฟิก จัดไฟล์หน้าเอกสาร พอดแคสต์ และผู้ประกาศข่าว รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
8
0
1
นายสมโชค แก้วอุทัศน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 427
ชุมนุม รักแนะแนว รับเฉพาะ ม.6
1
15
0
1
นางผาณิต จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 428
ชุมนุม รักษาวัฒนธรรมไทย รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
25
0
1
นางสาวพิมพ์รัชนี ยิ่งดอน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 429
ชุมนุม วงโยธวาทิต รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
30
0
1
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 430
ชุมนุม วอลเลย์บอล รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
30
0
1
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 431
ชุมนุม ศิลปะ รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นายดิเรก คุณพิโน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 432
ชุมนุม สปช. (สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต) รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
30
0
1
นายภราดร เล็กตระกูลธารา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 433
ชุมนุม สภานักเรียน ฝ่ายบริหาร (Sec.01) รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
30
0
1
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 434
ชุมนุม สภานักเรียน ฝ่ายบริหาร (Sec.02) รับเฉพาะ ม.ปลาย
2
30
0
1
นายสุภาพ สาขา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 435
ชุมนุม อายุน้อยร้อยประสบการณ์ (ประดิษฐ์ เย็บ ถัก ทอ สิ่งต่างๆด้วย ริบบิ้น ใบตอง ด้าย ไหมพรม ก้านมะพร้าว) รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวทักษยา วงค์คำภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 436
ชุมนุม นาฏศิลป์ รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
นายรวี เรืองศรี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 437
ชุมนุม โฟโต้คลับ โดรน และวิดีโออิดิเตอร์ (Photo Club - Drone & Video Editor) รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
5
0
1
นายสมโชค แก้วอุทัศน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 438
ชุมนุม Reading รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
นางสาวรัชชฎา แก้ววิไล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 438
ชุมนุม Reading รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
นางสาวรัชชฎา แก้ววิไล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.1
ง 20227
ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
1
25
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.1
พ 20207
แบดมินตัน
1
30
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.1
ว 20210
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1
25
0
2
นายปริยพล คุนาชน วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.2
ง 20221
ช่างเขียนตัวอักษร
1
30
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.2
พ 20203
ฟุตบอล
1
25
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.2
ศ 20203
สร้างสรรค์สีโปสเตอร์
1
25
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
ง 20222
งานเขียนแบบ
1
35
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
พ 20218
วอลเลย์บอล
1
45
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
ศ 20201
นาฏศิลป์พื้นฐาน
1
35
0
2
นายรวี เรืองศรี วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.3
ศ 20204
การปฏิบัติดนตรีไทย
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
1
46
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
2
35
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ค 30201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
3
35
0
3
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.4
ง 30221
งานช่างเบื้องต้น
1
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 30230
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
1
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
จ 30201
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
1
35
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ญ 30201
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
1
35
0
2
นางสาวธารารินทร์ แซมไธสง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ท 30214
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
1
35
0
2
นางสาวศศิ วัฒนปฤดา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
พ 30211
ซอฟท์บอล
1
35
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ศ 30201
ดนตรีไทยกับชีวิต
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ศ 30210
สังคีตนิยม
1
35
0
2
นายรวี เรืองศรี วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ส 30221
วิถีประชาธิปไตย
1
35
0
2
นางลัดดา ชัยหาทัพ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
อ 30205
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1
35
0
2
Ms.Rechel วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
1
35
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
2
45
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ค 30203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
3
35
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 30263
ช่างบริการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
1
35
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 30272
งานประดิษฐ์ปักครอสติช
1
35
0
2
นางสาวภัชนี ศรีสุข วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ง 32256
เทคโนโลยีกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
1
35
0
3
นางสาววิลาณี อำนาจเจริญ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.5
จ 30203
ภาษาจีนพื้นฐาน 3
1
35
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ญ 30203
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3
1
35
0
2
นางสาวธารารินทร์ แซมไธสง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ท 30211
การอ่านตีความ
1
35
0
2
นายเกรียง นาค-อก วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
พ 30215
บาสเกตบอล
1
35
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 30203
สารเคมีในชีวิตประจำวัน
1
35
0
2
นายพลากร คำขวา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
1
35
0
4
นายกำพล ศิริชา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
2
45
0
4
นายกำพล ศิริชา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32202
ฟิสิกส์ 2
3
35
0
4
นายกำพล ศิริชา วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32222
เคมี 2
1
35
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 5
ม.5
ว 32222
เคมี 2
2
45
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5
ม.5
ว 32222
เคมี 2
3
35
0
3
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
1
35
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
2
45
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32242
ชีววิทยา 2
3
35
0
3
นางจันทร์จิรา สายแสง วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ศ 30206
นาฏศิลป์สากล
1
35
0
2
นายรวี เรืองศรี วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ศ 30214
จิตวิทยาดนตรี
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.5
ส 32221
เอเชียศึกษา
1
35
0
2
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
อ 32205
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2
1
35
0
2
นางสาวพิมพ์รัชนี ยิ่งดอน วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.6
ค 30206
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
1
35
0
3
นายสุภาพ สาขา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3
ม.6
ค 30206
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
2
45
0
3
นายสุภาพ สาขา วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ค 30206
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
3
35
0
3
นายสุภาพ สาขา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30228
ช่างผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อม 1
1
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ง 30228
ช่างผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อม 1
2
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 30231
งานช่างหล่อผลิตภัณฑ์
1
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ง 30231
งานช่างหล่อผลิตภัณฑ์
2
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ง 30235
เขียนแบบเทคนิค
1
35
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ง 33258
Portfolio
1
35
0
3
นายณัฐกานต์ เมยเค้า วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
จ 30205
ภาษาจีนพื้นฐาน 5
1
35
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ญ 30205
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 5
1
35
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ท 33217
สัมมนาภาษาไทย 1
1
35
0
2
นางสาวปานทิพย์ วงค์ศรีชา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30205
มวยไทย
1
35
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30207
แบดมินตัน
1
35
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
พ 30213
เซปักตะกร้อ
1
35
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
พ 30218
วอลเลย์บอล
1
35
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ว 33204
ฟิสิกส์ 4
1
35
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33204
ฟิสิกส์ 4
2
45
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33204
ฟิสิกส์ 4
3
35
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33224
เคมี 4
1
35
0
3
นายดวง สัจจโภชน์ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
ว 33224
เคมี 4
2
45
0
3
นายดวง สัจจโภชน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ว 33224
เคมี 4
3
35
0
3
นายดวง สัจจโภชน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33244
ชีววิทยา 4
1
35
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33244
ชีววิทยา 4
2
45
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 1
ม.6
ว 33244
ชีววิทยา 4
3
35
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
ศ 30203
ดนตรีไทยท้องถิ่น
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ศ 30204
ทฤษฎีดนตรีสากล
1
35
0
2
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
ศ 30205
วาดเส้นสร้างสรรค์
1
35
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.6
ศ 30209
คีตลักษณ์วิเคราะห์
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ส 33261
อารยธรรม(ประวัติศาสตร์อารยธรรมโลก
1
35
0
2
นางณฐมน สุธนเกียรติกานต์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.6
อ 30215
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
1
35
0
2
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
อ 33205
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4
1
35
0
2
Ms.Jane วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4