รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2/2565

ชั้น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่ม
รับ
ค่าลงทะเบียน
คาบ
อาจารย์
เวลาเรียน
ม.0
ชน 337
ชุมนุม ภาพถ่าย (Photo) รับเฉพาะ ม.ต้น
1
10
0
1
นางสาวปานทิพย์ วงค์ศรีชา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 338
ชุมนุม STEM เพื่อสังคม รับเฉพาะ ม.ต้น
1
10
0
1
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 339
ชุมนุม นวัตกรรมเพื่อสิ่งเเวดล้อม รับเฉพาะ ม.ต้น
1
25
0
1
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 340
ชุมนุม Biotechnology for fun รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
นางสาวปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 341
ชุมนุม สาธิตโรบอท (SATIT ROBOT) รับเฉพาะ ม.ต้น
1
31
0
1
นายสมโชค แก้วอุทัศน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 342
ชุมนุม จรวดขวดน้ำ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
นายสมศักดิ์ บุญพรม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 343
ชุมนุม การดูดาวเบื้องต้น รับเฉพาะ ม.ต้น
1
11
0
1
นางสาวขวัญจิรา ธิศาเวช วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 344
ชุมนุม ดูหนังฟังเพลง รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางสาววิภารัตน์ บุญเขื่อง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 345
ชุมนุม Satit interact club รับเฉพาะ ม.ต้น
1
10
0
1
Ms.Dorcus Tushemereirwe วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 346
ชุมนุม Satit 'See'nima รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
นางสาวกัลยรัตน์ นนทะภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 347
ชุมนุม Crossword Club รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 348
ชุมนุม A Math รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางเสาวลักษณ์ เจ่าสกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 349
ชุมนุม คณิตคิดสนุก รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
นายมงคล ประเสริฐสังฆ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 350
ชุมนุม พลเมืองยุคดิจิทัล รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
นางสาววิลาณี อำนาจเจริญ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 351
ชุมนุม พลเมืองยุคดิจิทัล รับเฉพาะ ม.ต้น
2
15
0
1
นางสาวจิรายุ มนตรี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 352
ชุมนุม อย.น้อย รับเฉพาะ ม.ต้น
1
10
0
1
นางกมลวรรณพร สิงหามาตร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 353
ชุมนุม เซปักตะกร้อ รับเฉพาะ ม.ต้น
1
11
0
1
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 354
ชุมนุม เทนนิสและเทนนิสชายหาด รับเฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นางสาวสาริศา ทำใหม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 355
ชุมนุม ฟุตบอล ม.ต้น รับเฉพาะ ม.ต้น
1
40
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 356
ชุมนุม ทักษะชีวิต 1 รับเฉพาะ ม.ต้น
1
10
0
1
นางเสาวลักษณ์ เจ่าสกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 357
ชุมนุม ทักษะชีวิต 2 รับเฉพาะ ม.ต้น
2
10
0
1
นางลัดดา ชัยหาทัพ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 358
ชุมนุม ทักษะชีวิต 3 รับเฉพาะ ม.ต้น
3
10
0
1
นายปริยพล คุนาชน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 359
ชุมนุม ทักษะชีวิต 4 รับเฉพาะ ม.ต้น
4
10
0
1
นางสาวทักษยา วงค์คำภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 360
ชุมนุม สำรวจโลก รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
นางณฐมน สุธนเกียรติกานต์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 361
ชุมนุม ปลูกพืชและดูแลรักษา รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 362
ชุมนุม นางรำผู้สุดแสนจะเลอโฉม รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นายรวี เรืองศรี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 363
ชุมนุม สื่อสารสร้างสรรค์ DJ-SATIT Radio Channel 2-2565 รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นางสาวสุกัญญา สุตะพันธุ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 364
ชุมนุม Science Show รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 365
ชุมนุม พื้นฐานสังคมอีสาน รับเฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นายบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 366
ชุมนุม พื้นฐานสังคมอีสาน รับเฉพาะ ม.ต้น
2
30
0
1
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทรกำแหง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 367
ชุมนุม คาราโอเกะ ( Karaoke ) รับเฉพาะ ม.ต้น
1
10
0
1
นางสาวกานต์ธิดา บุญเสริม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 368
ชุมนุม ภาษาญี่ปุ่น รับเฉพาะ ม.ต้น
1
20
0
1
นายพชร เข็มพิลา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 369
ชุมนุม วงโยธวาทิต รับเฉพาะ ม.ต้น
1
35
0
1
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 370
ชุมนุม จิบกาแฟยามบ่าย (Coffee Chill Chill) รับเฉพาะ ม.ต้น
1
10
0
1
นางสาวศศิ วัฒนปฤดา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 371
ชุมนุม รู้จักฉันรู้จักเธอ (Nice to meet you) รับเฉพาะ ม.3
1
10
0
1
นางสาวธิดารัตน์ ธนกูลกิจ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 372
ชุมนุม Hunter รับเฉพาะ ม.ต้น
1
15
0
1
นายเกรียง นาค-อก วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 373
ชุมนุม Cover Dance เฉพาะ ม.ต้น
1
30
0
1
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 374
ชุมนุม Spelling Bee รับเฉพาะ ม.ต้น
1
10
0
1
นายปิยะ โปมินทร์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 439
ชุมนุม สลน. (สร้างเสริมลักษณะนิสัย) รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
40
0
1
นายภราดร เล็กตระกูลธารา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 440
ชุมนุม Astrology รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวชญานิศวร์ ธรรมภัคศรัณย์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 441
ชุมนุม ภาพถ่าย (Photo) รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวปานทิพย์ วงค์ศรีชา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 442
ชุมนุม STEM เพื่อสังคม รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 443
ชุมนุม Biotechnology for fun รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 444
ชุมนุม การดูดาวเบื้องต้น รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวขวัญจิรา ธิศาเวช วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 445
ชุมนุม Satit interact club รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
Ms.Dorcus Tushemereirwe วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 446
ชุมนุม Crossword Club รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
Mr.Daniel วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 447
ชุมนุม สภานักเรียน ฝ่ายบริหาร ม.ปลาย Sec.1 รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
30
0
1
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 448
ชุมนุม สภานักเรียน ฝ่ายบริหาร ม.ปลาย Sec.2 รับเฉพาะ ม.ปลาย
2
30
0
1
นายสุภาพ สาขา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 449
ชุมนุม คนชอบคณิตศาสตร์ รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
นางนิตยา โชติการณ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 450
ชุมนุม Reading รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวรัชชฎา แก้ววิไล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 451
ชุมนุม อย.น้อย รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางกมลวรรณพร สิงหามาตร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 452
ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
85
0
1
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 453
ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
80
0
1
นายอักขราวุธ กันหาป้อง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 454
ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
80
0
1
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 455
ชุมนุม เซปักตะกร้อ รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 456
ชุมนุม เทนนิสและเทนนิสชายหาด รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวสาริศา ทำใหม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 457
ชุมนุม ทักษะชีวิต 1 รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
5
0
1
นางเสาวลักษณ์ เจ่าสกุล วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 458
ชุมนุม ทักษะชีวิต 2 รับเฉพาะ ม.ปลาย
2
10
0
1
นางลัดดา ชัยหาทัพ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 459
ชุมนุม ทักษะชีวิต 3 รับเฉพาะ ม.ปลาย
3
5
0
1
นายปริยพล คุนาชน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 460
ชุมนุม ทักษะชีวิต 4 รับเฉพาะ ม.ปลาย
4
5
0
1
นางสาวทักษยา วงค์คำภา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 461
ชุมนุม แต่งเพลงจากบทเรียน รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
30
0
1
นางสาวลลิดา วงษ์บุตร วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 462
ชุมนุม นางรำผู้สุดแสนจะเลอโฉม รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นายรวี เรืองศรี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 463
ชุมนุม สื่อสารสร้างสรรค์ DJ-SATIT Radio Channel 2-2565 รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
20
0
1
นางสาวสุกัญญา สุตะพันธุ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 464
ชุมนุม Science Show รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นายพิชา ชัยจันดี วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 465
ชุมนุม พื้นฐานสังคมอีสาน รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
30
0
1
นายบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 466
ชุมนุม พื้นฐานสังคมอีสาน รับเฉพาะ ม.ปลาย
2
30
0
1
นางสาวลัดดาวัลย์ อินทรกำแหง วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 467
ชุมนุม Vocabulary for University Admission รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
25
0
1
นางสาวพิมพ์รัชนี ยิ่งดอน วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 468
ชุมนุม คาราโอเกะ ( Karaoke ) รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวกานต์ธิดา บุญเสริม วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 469
ชุมนุม Chinese Theater รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
15
0
1
นางสาวกนกวรรณ จวงพันธ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 470
ชุมนุม รักแนะแนว รับเฉพาะ ม.6
1
15
0
1
นางผาณิต จรเกษ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 471
ชุมนุม นักอ่าน รับเฉพาะ ม.6
1
15
0
1
นางสาวภนิดา ภู่โตนนา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 472
ชุมนุม วงโยธวาทิต รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
30
0
1
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 473
ชุมนุม จิบกาแฟยามบ่าย (Coffee Chill Chill) รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นางสาวศศิ วัฒนปฤดา วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 474
ชุมนุม รู้จักฉันรู้จักเธอ (Nice to meet you) รับเฉพาะ ม.4
1
10
0
1
นางสาวธิดารัตน์ ธนกูลกิจ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 475
ชุมนุม Hunter รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นายเกรียง นาค-อก วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.0
ชน 476
ชุมนุม Spelling Bee รับเฉพาะ ม.ปลาย
1
10
0
1
นายปิยะ โปมินทร์ วันอังคารคาบเรียนที่ 7
ม.1
ง 20273
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
1
25
0
2
นางสาวภัชนี ศรีสุข วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
พ 20210
เทเบิลเทนนิส
1
35
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.1
ว 20219
ปฏิบัติการพื้นฐานชีววิทยา
1
25
0
2
นายปริยพล คุนาชน วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.2
พ 20210
เทเบิลเทนนิส
1
25
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
ว 20206
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
1
25
0
2
นางสาวปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.2
ศ 20203
สร้างสรรค์สีโปสเตอร์
1
25
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.3
ง 20222
งานเขียนแบบ
1
35
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
พ 20207
แบดมินตัน
1
99
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.3
ศ 20204
การปฏิบัติดนตรีไทย
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 3 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 4
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
1
35
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
2
38
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่มวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.4
ค 30202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
3
35
0
3
นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ง 31202
เทคโนโลยีกับการถ่ายภาพ
1
35
0
3
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3
ม.4
จ 30202
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
1
35
0
2
นางกมลทิพย์ กานุสนธิ์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ญ 30202
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2
1
35
0
2
นางสาวธารารินทร์ แซมไธสง วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ญ 30202
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2
2
35
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ท 31214
หลักภาษาไทย
1
35
0
2
นางสาวศศิ วัฒนปฤดา วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 30203
สารเคมีในชีวิตประจำวัน
1
35
0
2
นายดวง สัจจโภชน์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 30208
การสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
1
35
0
2
นางสาวจิรายุ มนตรี วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
1
35
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
2
40
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ว 31201
ฟิสิกส์ 1
3
35
0
4
นางสาวจิราภรณ์ ทัพซ้าย วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31221
เคมี 1
1
35
0
4
นายพลากร คำขวาวันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31221
เคมี 1
2
40
0
4
นายพลากร คำขวา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31221
เคมี 1
3
35
0
4
นายพลากร คำขวา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
1
35
0
3
นางสาวปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันพุธคาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 3 วันศุกร์คาบเรียนที่ 4
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
2
40
0
3
นางสาวปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ว 31241
ชีววิทยา 1
3
35
0
3
นางสาวปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์วันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันอังคารคาบเรียนที่ 5
ม.4
ศ 30202
นาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน
1
35
0
2
นายรวี เรืองศรี วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ศ 30216
สุนทรียภาพ
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.4
ส 30226
เหตุการณ์ปัจจุบัน
1
35
0
2
นายบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย วันศุกร์คาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 6
ม.4
ส 31223
พลเมืองดี
1
35
0
2
นายภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์วันจันทร์คาบเรียนที่ 1 วันจันทร์คาบเรียนที่ 2
ม.4
อ 31205
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1
1
35
0
2
Ms.Rechel วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
1
35
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
2
35
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30204
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
3
35
0
3
นายศุภณัฏฐ์ ศิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
1
35
0
3
นายนนทิช กุลวิเศษ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
2
35
0
3
นางนิตยา โชติการณ์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 5
ม.5
ค 30205
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
3
35
0
3
นายสุภาพ สาขา วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพุธคาบเรียนที่ 3
ม.5
ง 30224
งานช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
1
35
0
2
นายพงศ์ภวัน ขาวกุญชร วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ง 32257
ภาพยนตร์สั้น
1
35
0
3
นายนนท์ จรุงศิรวัฒน์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
จ 30204
ภาษาจีนพื้นฐาน 4
1
35
0
2
นางสาวกนกวรรณ จวงพันธ์ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ญ 30204
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4
1
35
0
2
นางสาวธารารินทร์ แซมไธสง วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ท 32211
การอ่านตีความ
1
35
0
2
นายเกรียง นาค-อก วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2
ม.5
พ 30219
เปตอง
1
35
0
2
นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
1
35
0
4
นายกำพล ศิริชา วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
2
35
0
4
นายกำพล ศิริชา วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
3
35
0
4
นายกำพล ศิริชา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32223
เคมี 3
1
35
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32223
เคมี 3
2
35
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ว 32223
เคมี 3
3
35
0
4
นายสุเนตร ศรีบุญเลิศ วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
1
35
0
3
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันอังคารคาบเรียนที่ 1 วันอังคารคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
2
35
0
3
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1
ม.5
ว 32243
ชีววิทยา 3
3
35
0
3
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ศ 30203
ดนตรีไทยท้องถิ่น
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ศ 30205
วาดเส้นสร้างสรรค์
1
35
0
2
นายดิเรก คุณพิโน วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.5
ศ 30206
นาฏศิลป์สากล
1
35
0
2
นายรวี เรืองศรี วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.5
ศ 30207
ปฏิบัติดนตรีสากล
1
35
0
2
นายจิตติวิทย์ พิทักษ์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ศ 30215
ดนตรีบำบัด
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.5
ส 30226
เหตุการณ์ปัจจุบัน
1
35
0
2
นายบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.5
ส 32283
โลกร่วมสมัย
1
35
0
2
นายอนุรักษ์ กุลวงษา วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.5
อ 32206
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
1
35
0
2
นางสาวพิมพ์รัชนี ยิ่งดอน วันจันทร์คาบเรียนที่ 5 วันจันทร์คาบเรียนที่ 6
ม.6
ค 30207
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7
1
35
0
3
นายสุภาพ สาขา วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ค 30207
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7
2
35
0
3
นายสุภาพ สาขา วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.6
ค 30207
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7
3
35
0
3
นายสุภาพ สาขา วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 5
ม.6
ง 30235
เขียนแบบเทคนิค
1
35
0
2
นายฉัตรกานต์ พิทอง วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
จ 30206
ภาษาจีนพื้นฐาน 6
1
35
0
2
นางสาวกนกวรรณ จวงพันธ์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันจันทร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
ญ 30206
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 6
1
35
0
2
นายพชร เข็มพิลา วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ท 33218
สัมมนาภาษาไทย 2
1
35
0
2
นางสาวปานทิพย์ วงค์ศรีชา วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30205
มวยไทย
1
35
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30207
แบดมินตัน
1
35
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
พ 30213
เซปักตะกร้อ
1
35
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.6
พ 30218
วอลเลย์บอล
1
35
0
2
ผศ.เกียรติกีรติ มาเวียง วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33205
ฟิสิกส์ 5
1
35
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33205
ฟิสิกส์ 5
2
35
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33205
ฟิสิกส์ 5
3
35
0
4
นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33225
เคมี 5
1
35
0
4
นายดวง สัจจโภชน์ วันจันทร์คาบเรียนที่ 3 วันจันทร์คาบเรียนที่ 4 วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33225
เคมี 5
2
35
0
4
นายดวง สัจจโภชน์ วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2 วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ว 33225
เคมี 5
3
35
0
4
นายดวง สัจจโภชน์ วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
ว 33245
ชีววิทยา 5
1
35
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันอังคารคาบเรียนที่ 3 วันอังคารคาบเรียนที่ 4 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6
ม.6
ว 33245
ชีววิทยา 5
2
35
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.6
ว 33245
ชีววิทยา 5
3
35
0
3
นางกอบพร อินทรตั้ง วันอังคารคาบเรียนที่ 6 วันพุธคาบเรียนที่ 1 วันพุธคาบเรียนที่ 2
ม.6
ศ 30201
ดนตรีไทยกับชีวิต
1
35
0
2
นางสาวพัชรินทร์ จำปานนท์ วันศุกร์คาบเรียนที่ 1 วันศุกร์คาบเรียนที่ 2
ม.6
ศ 30210
นาฏศิลป์ประยุกต์
1
35
0
2
นายรวี เรืองศรี วันจันทร์คาบเรียนที่ 2 วันจันทร์คาบเรียนที่ 3
ม.6
ส 30224
กฎหมายเบื้องต้น
1
35
0
2
นางลัดดา ชัยหาทัพ วันอังคารคาบเรียนที่ 5 วันอังคารคาบเรียนที่ 6
ม.6
ส 33222
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1
35
0
2
นางณฐมน สุธนเกียรติกานต์ วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 2
ม.6
อ 30215
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
1
35
0
2
Mr.Daniel วันพุธคาบเรียนที่ 3 วันพุธคาบเรียนที่ 4
ม.6
อ 33206
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5
1
35
0
2
Ms.Jane วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 5 วันพฤหัสบดีคาบเรียนที่ 6