Menu

 

จัดทำโดย

1. นางสาวพิรุณยา แสนวันดี เลขที่ 21

2. นายมงคล ไหลไพบูลย์ เลขที่ 24

3. นางสาววีรินทร์ สว่างขจร เลขที่ 29

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

องค์ประกอบสำคัญ

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ซอฟแวร์ (Software)

หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

หน่วยประมวลผล

(Processing Unit)

หน่วยความจำหลัก

(Main Memory Unit)

หน่วยแสดงผลลัพธ์

(Output Unit)

หน่วยความจำสำรอง

(Secondary Storage Device)

แบบทดสอบ