แบบทดสอบ*

1. ข้อใดคือองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ก. ฮาร์ดแวร์   ซอฟต์แวร์

ข. แชร์แวร์   พีเพิลแวร์

ค. ฮาร์ดแวร์   แชร์แวร์

ง. คอสแวร์   ซอฟต์แวร์

2. อุปกรณ์ใดเป็นหน่วยรับข้อมูล

ก. จอมอนิเตอร์

ข. เครื่องพิมพ์

ค. เมาส์

ง. ลำโพง

3. หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) เปรียบเสมือนส่วนใดของมนุษย์

ก. หัวใจ

ข. กระเพาะอาหาร

ค. สมอง

ง. ไต

4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์

ก. หน่วยรับข้อมูล

ข. หน่วยความจำสำรอง

ค. หน่วยแสดงผล

ง. หน่วยประมวลผลกลาง

5. อุปกรณ์ใดเป็นหน่วยแสดงผล

ก. คีย์บอร์ด

ข. เมาส์

ค. จอมอนิเตอร์

ง. สแกนเนอร์

6. ชนิดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด

ก. LCD

ข. VGA

ค. SVGA

ง. ISP

7. ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 2

ข. 3

ค. 4

ง. 5

8. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ก. MS WORD

ข. MS EXCEL

ค. Ms PowerPoint

ง. Windows Me

9. กราฟิกที่ใช้ในการติดต่อของผู้ใช้กับซอฟต์แวร์  เรียกว่าอะไร

ก. จียูไอ

ข. ยูจีไอ

ค. ไอยูจี

ง. จีไอยู

10. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ระบบ

ก. Windows 

ข. Unix     

ค. Dos    

ง. PowerPoint