เฉลย

1. ข้อใดคือองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ตอบข้อ ก. ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์

2. อุปกรณ์ใดเป็นหน่วยรับข้อมูล

ตอบข้อ ค. เมาส์

.3. หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) เปรียบเสมือนส่วนใดของมนุษย์

ตอบข้อ ค. สมอง

4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์

ตอบข้อ ข. หน่วยความจำสำรอง

5. อุปกรณ์ใดเป็นหน่วยแสดงผล

ตอบข้อ ค. จอมินิเตอร์

6. ชนิดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด

ตอบข้อ ก. LCD

7. ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ตอบข้อ ก. 2

8. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ตอบข้อ ง. Windows Me

9. กราฟิกที่ใช้ในการติดต่อของผู้ใช้กับซอฟต์แวร์  เรียกว่าอะไร

ตอบข้อ ก. จียูไอ

10. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ระบบ

ตอบข้อ ง. PowerPoint