ผู้จัดทำ

1. นางสาวกัญญานันท์ ชั้น ม.4/6

2. นายกิตติภณ ชั้น ม.4/6

3. นางสาวญานิศา ชั้น ม.4/6

4. นางสาวถิรดา ชั้น ม.4/6

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม