1.ตอบ * 4 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ และผู้ใช้

2.ตอบ * กลุ่มโปรแกรมที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบ และเสริมการทำงานในส่วนของฮาร์ดแวร์ โดยใช้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ใช้
ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาและการใช้งานโปรแกรมต่างๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในระบบให้มีประสิทธิผลที่ดี ในลักษณะที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบกลไกการทำงานหรือฮาร์ดแวร์ของระบบ

3.ตอบ *- ติดต่อกับผู้ใช้

- ควบคุมการทำงานของโปรแกรม และอุปกรณ์รับ/แสดงผลข้อมูล

- จัดสรรให้ใช้ทรัพยากรระบบร่วมกัน

4.ตอบ * - อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า/ออก

- หน่วยความจำ

- หน่วยประมวลผลกลาง

5.ตอบ * ซีพียู และหน่วยความจำหลัก

6.ตอบ * CPU

7.ตอบ * 7 แชลแนล

8.ตอบ * บูธส์แทรป (Bootstrap)

9.ตอบ * พอลลิ่ง (polling),แบบ อินเตอร์รัพ (interrupt) และแบบเมลบ๊อกซ์ (mailbox)

10.ตอบ * ให้หน่วยนำข้อมูลเข้า/ออกทำงานขนานไปพร้อมกันกับหน่วยประมวลผลกลางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้