ผู้จัดทำ

นางสาวภัทรกันย์ พูนสวัสดิ์พงศ์

นางสาวสุภนิดา สุพรรณฝ่าย

นางสาวอิสรียา อุพลเถียร

นางสาววรางคณา เต็มธนกิจไพศาล

นางสาววเรณยา ศรีรักษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม