Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก || นักเรียน || อาจารย์ || ดาวน์โหลด || รายวิชาที่เปิดสอน || ติดต่องานทะเบียน |

เข้าระบบสำหรับนักเรียน
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

ตั้งกระทู้ถามปัญหาที่นี่

 เตรียมลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565....
ลืมรหัสผ่านติดต่องานทะเบียน.....

*****ลืมรหัสผ่านติดต่องานทะเบียน ******

ลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โปรดอ่านเงื่อนไขทุกครั้งก่อนลงทะเบียน

เงื่อนไข

1. นักเรียนหลักสูตรคู่ขนาน ม.ต้น ไม่ต้องลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี หลักสูตรปกติต้องลงทะเบียนวิชาเลือก 1 วิชา

นักเรียนทุกหลักสูตรต้องลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม คนละ 1 กิจกรรม ซึ่งจะลงทะเบียนภายหลังตามประกาศของโรงเรียน และเมื่อลงทะเบียนชุมนุมแล้ว ไม่สามารถเพิ่มถอนได้

2. ม.4/4-4/6

สายวิทย์ ไม่มีคาบว่าง รด.สายวิทย์ ให้ลง กลุ่ม 1 เท่านั้น

สายศิลป์ ว่าง 1 คาบ รด. สายศิลป์ว่าง 3 คาบ

3. ม.5/4-5/6

สายวิทย์ ไม่มีคาบว่าง รด.สายวิทย์ให้ลง กลุ่ม 2 เท่านั้น

สายศิลป์ ไม่มีคาบว่าง รด. สายศิลป์ ว่าง 2 คาบ (อังคาร 5-6)

4. ม.6/4-6/6

สายวิทย์ ว่าง 1 คาบ รด. สายวิทย์ ให้ลงกลุ่ม 2 เท่านั้น

สายศิลป์ ว่าง 1 คาบ รด.สายศิลป์ ว่าง 3 คาบ

 

ปิดระบบการลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

ทุกคนต้องลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

มติที่ประชุมกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2553 นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ไปเรียนไม่ดำเนินการถอนออกหรืออ้างว่าถอนแล้วไม่มีหลักฐานให้ติด มส. ดังนั้นข้อความด้านล่างนี้สำคัญมาก
เพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาด นักเรียนต้องมีหลักฐาน

หลังจากนักเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยครบทุกวิชารวมทั้งหลังเพิ่มถอนแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งผล
การลงทะเบียนเรียนผ่านผู้ปกครอง อาจารย์ประจำชั้น แล้วนำส่งงานทะเบียน หลังเปิดเทอม (ให้ลงครบทุกวิชารวมเพิ่มถอนถูกต้องแล้วจึงพิมพ์ผลมาดำเนินการ)


เปิดลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามวันเวลาดังนี้

**เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานักเรียนควรตรวจสอบรหัสผ่านของนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน**

 
ม.1 ลงทะเบียนวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ม.2 ลงทะเบียนวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ม.3 ลงทะเบียนวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ม.4 ลงทะเบียนวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ม.5 ลงทะเบียนวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ม.6 ลงทะเบียนวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ปิดระบบการลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

///หมายเหตุ วิชาที่นักเรียนเลือกลงทะเบียนรหัสวิชาจะต้องไม่ซ้ำกับวิชาที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว ยกเว้นชุมนุมสามารถลงซ้ำได้///

วิธีการลงทะเบียน

 

****************มีข่าวคืบหน้าจะประกาศให้ทราบภายหลัง****************

สร้างโดย อ.กฤษฎาพงษ์ ฦาปัญญา Satit-KKU Khon Kaen University

ปรับปรุงแก้ไขโดย อ.เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล ติดต่อสอบถาม sawaluke@kku.ac.th